PCT pogoj

V zadnjem času se na nas stranke vse pogosteje obračajo s prošnjami po svetovanju in zastopanju zaradi njihovega nestrinjanja s PCT ali PC pogojem in drugimi ukrepi za zajezitev epidemije. Tematika povezana s PC(T) pogojem je trenutno izjemno aktualna. Četudi smo znotraj pisarne vsi cepljeni proti COVID-19 stranke v zvezi s tem razumemo in jim nudimo vso možno in potrebno pravno pomoč.

Pravniki smo precej poenoteni glede dejstva, da način vladnega (ne državnozborskega oziroma zakonodajnega) sprejemanja podzakonskih predpisov (uredb, odlokov), s katerimi se odreja ukrepe za boj proti epidemiji in s katerimi se državljane sili v cepljenje, ni v skladu z načelom zakonskega urejanja pravic in načelom sorazmernosti, glede na to, da gre za poseg v nekatere temeljne človekove pravice (npr. varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic iz 35. člena Ustave RS).

Določbe Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) ter 36. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu(ZVZD-1) so v povezavi z aktualnimi vprašanji glede epidemije preveč splošna oziroma premalo določna. Trenutno zakonska ureditev je pomanjkljiva, saj npr. 8. člen ZNB, ki vsebuje seznam nalezljivih bolezni, med le-temi ne navaja bolezni COVID-19. 

Takšne pravne praznine v pomembnih predpisih ustvarjajo negotovost, oziroma kot pravimo pravniki, takšni predpisi ne zagotavljajo standarda pravne varnosti. Delodajalci se bojijo kazni in glob, želijo spoštovati predpise, ki veljajo (Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih), vendar ne vedo kako naj se odzovejo, če delavec PC(T) pogoja ne izpolnjuje. Po drugi strani pa ljudje dvomijo, da obstaja pravna podlaga, da bi PC(T) pogoj morali izpolnjevati.

Ne glede na navedeno je pomembno, da vsak posameznik pravočasno oziroma v predpisanih rokih z vložitvijo pravnega sredstva (npr. ugovor, tožba, pritožba) ter z drugimi zakonitimi in ustreznimi ravnanji zavaruje svoj pravni položaj in si zagotovi, da morebitna neustavnost katerega izmed vladnih odlokov, ne bo vplivala na njegove pravice in pravne interese. 

Pomembno je vedeti, da se lahko skladno z ustavo (še posebej z njenim 87. členom) pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb določa samo z zakoni, ki jih sprejema državni zbor kot najvišje predstavniško telo v državi in to po zahtevnem zakonodajnem postopku, ki daje zakonu višjo stopnjo legitimnosti, kot jo imajo podzakonski akti vlade. Vlada sprejema podzakonske predpise (uredbe, odloke itd.) po bistveno hitrejšem in manj zahtevnem postopku, glede na njihovo konstantno spreminjanje, pa je aktom in ukrepom vlade izredno težko slediti, zato je državljanom tu še posebej dobrodošla pomoč odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov.

V naši pisarni v zadnjem času beležimo vedno več potreb po svetovanju in sestavi ustreznih pravnih sredstev v zvezi s PC(T) pogoji. Strankam svetujemo in jih zastopamo. Samo v preteklem tednu smo dva delavca uspešno zastopali pri zagovoru v zvezi z disciplinskim postopkom in zagovorom pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.  Vendar to ne pomeni, da tudi stališč delodajalcev ne razumemo.

Ker je pravočasna zaščita posameznikovih temeljnih in drugih pravic izjemno pomembna, strankam svetujemo, da se obrnejo na nas nemudoma po tem, ko je prišlo do posega v njihove pravice in pravne interese, oziroma ko jim je bil tak poseg napovedan (npr. vročeno vabilo na zagovor). 

Kot je splošno znano, je vsem dobro poznani vladni »PC odlok« trenutno v ustavni presoji in upamo, da ga bo Ustavno sodišče razveljavilo oziroma odpravilo. Ob tem pa opozarjamo, da je ta odlok podzakonski predpis, na takšne predpise pa sodniki načeloma niso vezani. Sodnik je pri odločanju vezan samo na ustavo in zakon. Kolikor (običajen) sodnik meni, da je podzakonski akt, ki bi ga moral uporabiti, neustaven, ga ne sme uporabiti in mora sprejeti odločitev neposredno na podlagi zakona (exceptio illegalis). 

Pri svetovanju in zastopanju strank se opiramo na vsa navedena in druga pravno strokovna stališča, na veljavne pravne akte in pravno (predvsem sodno in upravno) prakso. V soglasju s stranko in po njenem pooblastilu uporabimo vsako možno in zakonito pravno sredstvo, ki stranki pomaga zavarovati njen pravni položaj, pravice in pravne interese. 

Za morebitna vprašanja, smo vam z veseljem na voljo.