Odvetniška pisarna

Cerar Žugelj

Naše vodilo pri delu je zadovoljstvo stranke. Stranke k nam prihajajo predvsem po priporočilu, kar krepi in širi naše dobro ime oziroma ugled. Smo odvetniška pisarna, ki sporov ne zaostruje po nepotrebnem, vsekakor pa se slednjim ne izogibamo in po potrebi ter v sozvočju z naročnikom brezkompromisno zasledujemo njegov interes.

Strankam nudimo kakovostne, učinkovite in karseda enostavne rešitve. Ob delu zagovarjamo stališče, da je dober odvetnik strokoven, hkrati pa ljudski, dostopen, človeški – torej takšen, ki mu resnično zaupate in bi ga z veseljem povabili na kavo.

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj ima sedež v centru mesta Ljubljane. Pokličite tajništvo na 01/433 21 18, da se dogovorimo za sestanek. Lahko nam pišete tudi na naslov info@op-cz.si oziroma uros@op-cz.si.

O nosilcu pisarne

CURRICULUM VITAE:
Odvetniška pisarna Ljubljana

Predstavitev

Izhajam iz družine, v kateri se pravo in šport prenašata iz roda v rod. Pravne diskusije okolja, ki me je oblikovalo med odraščanjem, so po mojem mnenju bistveno izostrile moj občutek za pravo, razmišljanje, argumentiranje, pogajanja ter nenazadnje iskanje alternativnih rešitev zunaj okvirov. 

Družina mi je bila za vzgled marljivosti. Že v času študija sem pomagal v družinski odvetniški pisarni Cerar Hafner iz Ljubljane, saj so mi svetovali, da naj – v kolikor želim biti dober pravnik – čimprej pridobim praktične izkušnje. Zaradi odličnega znanja angleščine sem odvetniško pripravništvo lahko opravljal v mednarodnih pisarnah. Po pripravništvu sem bil zaposlen tudi v banki, saj sem želel dodatno poglobiti svoje znanje iz gospodarskega prava ter področja bančništva in financ. Danes kot samostojni odvetnik nadaljujem tradicijo družine Cerar, s katero tudi na poslovnem področju aktivno sodelujem.

Sicer verjamem, da človekov značaj in načela determinirajo tudi dejavnosti, ki niso poslovne narave. Tako s ponosom poudarjam, da sem se od malih nog dalje aktivno ukvarjal s športom in prav ta mi je dal ogromno. Treniral sem različne športe, tekmoval pa sem v kickboxingu, kjer sem bil večkratni državni prvak in član slovenske reprezentance. Znanja in veščine, ki sem jih pridobil s športnim udejstvovanjem, danes uporabljam tudi na poslovnem področju, prav tako pa je tudi ukvarjanje s športnim pravom posebnost odvetniške pisarne Cerar Žugelj. Na področju športnega prava sem zaradi svoje vpetosti v šport pridobil bogate izkušnje (od pravnega svetovanja do nudenja pomoči pri iskanju sponzorjev in financiranju klubov, kot tudi reševanja kompleksnih pogodbenih razmerij in sporov med igralci in agenti).

Dober odvetnik

Mora problem in želje stranke doumeti celostno. Temeljna naloga odvetnika je stranko poslušati, razumeti, se vživeti v njen položaj ter pretehtati vse možnosti za rešitev problema, tako pravne (npr. izterjava terjatve) kot alternativne (npr. prodaja terjatve). Dober odvetnik mora možnosti za uspeh in rentabilnost spora (ocena stroškov) stranki predstaviti realno in se z njo posvetovati, preden skupaj izbereta rešitev. 

Plačilo

Glede plačila se s stranko dogovorimo za najbolj gospodarno izbiro, pri čemer upoštevamo kompleksnost zadeve, predviden uspeh ter način in obseg dela. Storitve zaračunamo:

Ljudje pogosto ne vedo, da jim odvetnika pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka plača zavarovalnica. Posledično so odvetniki v sporih do zavarovalnic – v nasprotju z drugimi podjetji – za stranko pravzaprav brezplačni.

Za morebitna vprašanja nas lahko vedno pokličete.

Sodelujemo s / z

prof. dr. Miro Cerar, PF Ljubljana

ad hoc svetovanje pri posameznih ustavnih vprašanjih in pravni argumentaciji

Jeziki

BIH / CRO / MNE / SRB
jeziki EX-YU

EN
angleščina

ES
španščina

SI
slovenščina

Področja dela

S profesionalizacijo in komercializacijo vrhunskega športa prihajajo tudi konfliktne situacije med udeleženci športa. Področje športnega prava urejajo tako državni predpisi kot tudi avtonomna pravila športnih organizacij posameznih disciplin, ki jih odvetnik za športno pravo dobro pozna in lahko stranki skladno z njimi pomaga zaščititi interese. Dober odvetnik za športno pravo mora poznati specifiko pravil posamezne športne discipline (regulativa posamezne zveze, kot je npr. FIFA, NZS, KZS), ter predpise delovnega prava, pogodbenega oziroma civilnega prava, prava varstva osebnih podatkov, industrijske lastnine, avtorskega prava itd. Strokovnjaki za športno pravo znotraj odvetniške pisarne Cerar Žugelj ponujamo storitve za športnike, trenerje, agente, športne klube in društva, sponzorje ter organizatorje tekem oziroma športnih dogodkov.

Odvetnik za nepremičninsko pravo svetuje in sodeluje pri vseh pravnih poslih v zvezi z nakupom, prodajo, najemom, ustanovitvijo ali izbrisom služnosti oziroma drugim prometom z nepremičninami. Poleg Stvarnopravnega zakonika in Zakona o zemljiški knjigi mora dober odvetnik za stvarno oz. nepremičninsko pravo poznati tudi področno zakonodajo, npr. Stanovanjski zakon, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb itd. Kot odvetniki za nepremičnine sodelujemo tudi s projektanti in geodeti (npr. da se izvede postopek delitve in vpisa etažne lastnine ter razdelitve nepremičnin) ter nepremičninskimi agencijami.

Dober odvetnik se zna dobro pogajati in poskušati doseči, da se spor ne rešuje na sodišču. Če pa je to potrebno, stranko v zvezi s pravicami na nepremičninah (lastninska pravica, predkupna pravica, stavbna pravica, služnosti in nujna pot, motenje posesti, omejitve pravic, mejni spori itd.) zastopa tudi v sodnih postopkih. Če je to dopustno in davčno bolj ugodno, odvetnik sestavi tudi ustrezno pogodbo s katero je namesto oporoke ali darilne pogodbe mogoče prenesti lastninsko pravico na nepremičnini (pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku…).

Naše stranke so programerske oz. informacijske družbe in določene spletne trgovine. V odvetniški pisarni Cerar Žugelj poskrbimo, da je vaše poslovanje skladno s predpisi, pomagamo pa vam lahko tudi s sestavo pravnih aktov na področju različnih računalniških in informacijskih storitev, najsi bodo to pogodbe o varovanju zaupnih podatkov (NDA), splošni pogoji (GTC) za uporabo spletne strani, končna pogodba z uporabnikom aplikacije (EULA ali End User Licence Agreement), ki vsebuje opis produkta, način plačila, dodatne stroške, reklamacijski postopek, povračilo stroškov, komercialne IT pogodbe z naročnikom, licenčne pogodbe, pogodbe o gostovanju / »hosting agreement«, pogodbe o razvoju / »development agreement« itd. Poleg splošnih pogojev na spletni strani uredimo tudi politiko zasebnosti (Privacy Policy) v kolikor je to skladno z varstvom osebnih podatkov potrebno.

Pogodbe iz tega področja so pogosto dolgoročne narave, zato je izrednega pomena, da so dokumenti premišljeni, dobro sestavljeni in varujejo pravice strank. Pri pravicah intelektualne lastnine (kamor sodijo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorske in sorodne pravice…) izdelujemo pravna mnenja o možnosti zavarovanja takšnih pravic in sodelujemo v nadaljnjem postopku registracije le-teh.

Varstvo osebnih podatkov predstavlja del ustavne pravice do zasebnosti. Osebni podatek niso le vaše ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, ampak je osebni podatek vsak podatek, ki omogoča povezavo z določenim posameznikom (npr. telefonska številka, bančni račun, fotografija, video-posnetek, geolokacija, IP naslov). Osebni podatki so z razcvetom socialnih omrežij, interneta in dobe informacij vedno bolj strogo varovani. V EU je od 25.5.2018 dalje v uporabi Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation), ki je določila še strožja pravila glede varstva osebnih podatkov. Uredba GDPR bistveno dviguje standard varovanja osebnih podatkov in pravic posameznikov, na drugi strani pa poslovnim subjektom nalaga bistveno večjo odgovornost. V odvetniški pisarni Cerar Žugelj iz Ljubljane se vsaki stranki posvetimo, opravimo pregled njihove dejavnosti in ocenimo obseg potreb glede na obdelavo osebnih podatkov ter nato skupaj s stranko poskrbimo za skladnost s predpisi. To storimo s pripravo ustrezne politike zasebnosti, pravilnikov, evidencami, izjavami o soglasju in drugimi dokumenti, ter poskrbimo za ureditev pogodb z zunanjimi obdelovalci (npr. računovodskim servisom). Vse navedeno zasledujoč cilj, da se na podlagi dobrega poznavanja predpisov, pozitivnih praks ter stališč informacijskega pooblaščenca poskrbi, da stranke poslujete zakonito in se izognete nepotrebnim inšpekcijskim pregledom in visokim globam (oziroma civilnim tožbam ali kazenskemu pregonu) v zvezi z kršenjem obdelave osebnih podatkov.

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj zastopa tako oškodovance kot tudi obdolžence. Oškodovancem lahko odvetnik za kazensko pravo bistveno pripomore pri sestavi kazenske ovadbe ali prijave kaznivega dejanja oziroma predloga za pregon. Kazenski odvetnik za določena kazniva dejanja (npr. za razžalitev) kazenski pregon začne tudi s t.i. »zasebno tožbo« (čeprav gre za kazenski postopek!). Kot strokovnjak lahko tekom oškodovanca koristneje zastopa, ker ve, kako in katere dokaze predlagati in kdaj vložiti premoženjsko-pravni zahtevek, saj pozna njegove procesne pravice. Nenazadnje lahko oškodovančev odvetnik vloži tudi pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje.

Odvetniki za kazensko pravo zastopamo tudi obdolžence. Brez posvetovanja oziroma prisotnosti odvetnika zagovora ni dobra podajati. Dober odvetnik za kazensko pravo mora dobro poznati Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakonik in Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, da lahko stranke zastopa v predkazenskih postopkih (npr. pri odvzemu prostosti, hišni preiskavi ali zaslišanju pred policijo), preiskovalnih dejanjih in izkoristi njegove procesne pravice tekom kazenskega postopka. Odvetnik skrbi za to, da je postopek zakonit in da se dožene vse okoliščine v korist obdolženca. V zvezi s tem odvetnik za kazensko pravo predlaga izločitev dokazov, podaja lastne dokazne predloge, vlaga ugovor zoper obtožnico in pritožbe zoper posamezne odločitve (npr. sklep o priporu). Taktika obrambe dobrega odvetnika za kazensko pravo se mora v celoti skladati z dokazi, ki jih imata odvetnik in njegova stranka na razpolago. Če stranka želi krivdo priznati oziroma po oceni odvetnika z veliko stopnjo verjetnosti kaže na to, da bo sodišče obdolženca spoznalo za krivega, se lahko s pomočjo odvetnika dosežete milejšo vrsto kazni oziroma nižjo kazen (npr. z navajanjem olajševalnih okoliščin) ali pa za ta namen celo sklenete sporazum o priznanju krivde. Nenazadnje odvetnika oziroma zagovornika nujno potrebujete tudi za odložitev pregona, kjer se vam kazenska sankcija ne izreče.

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj na področju kazenskega prava sodeluje tudi s pravnimi strokovnjaki iz odvetniške pisarne Cerar Hafner, predvsem na področju kaznivih dejanj, ki so povezana z družinskim pravom.

Odvetnik za delovno pravo zastopa delavce ali delodajalce. Stranke odvetnika za delovno pravo potrebujejo za primer pogajanj, mediacije, sklepanje izvensodnih poravnav oziroma za zastopanje pred delovnimi in socialnimi sodišči. Odvetnik za delovno pravo med drugim pripravlja, pregleduje in ureja pravne akte delovnega prava kot so: različni pravilniki, kolektivne pogodbe, akti o sistemizaciji, pogodbe o zaposlitvi, redne in izredne odpovedi delovnega razmerja itd. Odvetniki za delovno pravo vodimo tudi zagovore pred odpovedjo delovnega razmerja in sestavljamo pozive na prenehanje kršitev pravic, kot npr. zaradi nadlegovanja (»mobing«), trpinčenja, diskriminacije, uveljavljanja konkurenčne prepovedi oziroma klavzule. Sestavljamo tudi odškodninske zahtevke v primeru povzročitve škode. Za delodajalce pogosto opravljamo tudi različna poslovna svetovanja povezana z varstvom pri delu in delovnim razmerjem (npr. stimulativno nagrajevanje delavcev). Dober odvetnik za delovno pravo mora poznati tudi z delovnim pravom povezana področja, npr. varstvo osebnih podatkov in gospodarsko pravo.

Našteta področja so pogosto skupno poimenovana kot gospodarsko pravo, v kolikor gre za pogodbeno pravo med pravnimi osebami oziroma med pravno osebo in podjetnikom. Gospodarski pravni posli so zapleteni, zakonodaja je obsežna in se pogosto spreminja, posledično pa je uspešno poslovanje gospodarskega subjekta brez strokovne pomoči ovirano. Odvetnik za gospodarsko pravo nudi širok repertoar storitev, od preoblikovanja s.p. v d.o.o., vpisov v AJPES (sodni register), likvidacije ali prodaje podjetja, pisanja pisem o nameri (Letter of intent), do sklepanja vseh pravnih in komercialnih poslov povezanimi s poslovanji gospodarskih družb in podjetnikov. Stranke področje »gospodarsko pravo« pogosto enačijo tudi s področjem izterjave terjatev, izvršbo oziroma prijavo terjatve v stečaju. V odvetniški pisarni Cerar Žugelj pri večjih gospodarskih projektih (npr. pri skrbnih pregledih večjih družb, kjer so časovni roki kratki) sodelujemo tudi z odvetniško pisarno Križanec in drugimi pravnimi strokovnjaki.

Glede na naraščajočo plačilno nedisciplino je pri izterjavi dolgov izredna prednost angažirati odvetnika. Pogosto za izterjanje terjatve zadošča že poziv na plačilo dolžniku in sklenitev izvensodnega dogovora o plačilu terjatev. Odvetnik ima po Zakonu o odvetništvu posebna pooblastila – v nasprotju z drugimi podjetji, ki se ukvarjajo z izterjavo – da opravi poizvedbe o premoženju dolžnika in stranki najprej poda oceno smiselnosti postopka izterjave in poskrbi za zavarovanje vaše terjatve recimo s podpisom pripoznave dolga, z ustanovitvijo zastavne pravice na dolžnikovem premoženju (npr. predhodna odredba, pogodbena hipoteka), z začasno odredbo prepove odtujitev premoženja itd. Zagotovo je boljše, da izterjavo dolga (glavnice, obresti in stroškov) prevzame odvetnik tudi zato, ker bo odvetnik poskrbel, da ima dolžnik čim manj možnosti za zavlačevanje postopka. Poleg tega so odvetniški stroški sodno priznani in jih tako v primeru uspešne izterjave upniku pokrije dolžnik.

Odvetnik v primeru insolventnosti dolžnika vloži predlog za stečaj in v postopku stečaja (ali prisilne poravnave) stranki svetuje in jo zastopa, prijavi terjatev ali ločitveno oziroma izločitveno pravico, poda ugovor zoper predlog za odpust obveznosti itd.

Dober odvetnik za odškodninsko pravo (tudi odvetnik za odškodnine) lahko za stranko doseže bistveno višje izplačilo denarne odškodnine, kot bi ga dosegla sama. V odškodninskih postopkih, kjer so zavezanci za izplačilo odškodnine zavarovalnice, odvetnik na zavarovalnico vloži zahtevek, katerega cilj je, da stranki že v izvensodnem postopku priskrbi najvišjo možno odškodnino s katero je stranka zadovoljna. V kolikor stranka s ponujenim zneskom ni zadovoljna, odvetnik za odškodnine še vedno lahko sestavi in vloži tudi tožbo in stranko zastopa v sodnem postopku, kjer zahteva povrnitev odvetniških in sodnih stroškov. Stranke ne vedo, da je odvetnik v odškodninskih sporih pogosto za njih praktično brezplačen, saj odvetnika plača zavarovalnica.

Enako ima oškodovanec pravico do odškodnine neposredno od povzročitelja, ob tem pa mora biti najprej izpolnjena prva predpostavka odškodninske odgovornosti tj. utrpljena škoda. Le-to sestavlja:
– zmanjšanje premoženja (navadna premoženjska škoda, npr. zaradi uničenja lastnine, potnih stroškov za vožnjo k zdravnikom, fizioterapijo, izpad dohodka); ali
– preprečitev možnega povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), oziroma
– povzročitev telesnih ali duševnih bolečin, skaženosti, strahu, okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda).
Višina odškodnine je sicer odvisna zlasti od intenzitete poškodb in dolgotrajnosti ter nevšečnosti zdravljenja oziroma zmanjšanja življenjskih aktivnosti (sprememba kvalitete življenja). Jasno je, da lahko stranke s premišljenim postopanjem in zbiranjem dokazov veliko pripomorejo k pravični odškodnini, zato vam priporočamo, da nas čimprej po škodnem dogodku pokličete in se z nami glede navedenega dobro posvetujete.

Odvetniki iz pisarne odvetniške pisarne Cerar Žugelj imamo neposredne delovne izkušnje z dolgotrajnejšim opravljanjem dela za eno najuspešnejših slovenskih bank. Našim strankam lahko tako svetujemo in jim pomagamo tako na področju pridobitve posojil kot tudi na področju opravljanja plačilnega prometa. Vešči smo sestavljanja pogodb iz finančnega prava, od asignacij pa vse do odkupov terjatev (faktoringa). Pogosto svetujemo in pomagamo tudi pri urejanju posojilnih ali drugih pogodbah ter nujnih zavarovanjih le-teh (npr. zastava vrednostnih papirjev, zastavna pravica na plovilih, vozilih, strojih, vrednejših premičninah, stavbnih pravicah, ustanovitev hipotek (ali maksimalnih hipotek v primeru revolving kredita), zavarovanja z odstopom terjatev, zavarovanja z menicami, izvršnicami itd.). Svetujemo tako podjetjem kot potrošnikom, zato nas lahko kadarkoli pokličete.

Email naslov

info@op-cz.si

Telefon

01 433 21 18

Pisarna

Kersnikova ul. 6,
1000 Ljubljana

Kontaktirajte nas

Pokličite tajništvo na 01/433 21 18, da se dogovorimo za sestanek.

Lahko nam pišete tudi na naslov info@op-cz.si oziroma uros@op-cz.si.

Vizitka

UROŠ CERAR ŽUGELJ – ODVETNIK
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
MŠ: 2686023000
DŠ: 94820848

IBAN SI56 6100 0002 5319 481 (poslovni TRR) DH d.d.
IBAN SI56 6100 0002 5319 675 (Fiduciarni račun) DH d.d.

Vse pravice pridržane © 2022 Uroš Cerar Žugelj | Poganja Spletozaver.si